[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning


  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
   เรื่อง   ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2558)
…………………………………………….
                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 -2558) และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
                                ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 (4) วรรคสอง จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554 -2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ    ณ   วันที่ 16     เดือนมิถุนายน    พ.ศ. 2553
                                                        (  นายชุม   สะเอียบคง )
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ